Salgs- og leveringsbetingelser

Disse generelle salgs- og leveringsbetingelsene gjelder for samtlige salg og leveranser fra Tolmer AS. Den som mottar tilbud, ordrebekreftelse eller vare fra Tolmer, eller som på annen måte er i kontakt med Tolmer i forbindelse med mulig eller gjennomført kjøp/vareleveranse fra Tolmer betegnes som ”kjøper”.

Kjøpers eventuelle standardvilkår gjelder kun dersom dette er skriftlig bekreftet av Selger senest på avtaleinngåelsestidspunktet. Aksept av en bestilling med henvisning til Kjøpers standardvilkår, innebærer således ikke at selger samtidig aksepterer disse uten at dette avtales særskilt.

1. Priser

Det vises til de til enhver tid gjeldende priser. Ved pristilbud er akseptfristen i henhold til tilbudet, eller i 30 dager fra tilbudets dato dersom ikke annet er angitt. Alle priser er eksklusive merverdiavgift og andre offentlige avgifter der ikke annet er oppgitt. Leveranser skjer i hele salgsenheter. Eventuelle avvik fra standard salgsenhet skal avtales og vil kunne medføre pristillegg.

2. Levering / leveringsbetingelser

Lagervarer blir normalt sendt dagen etter mottatt ordre, med forbehold om at varene er på lager. Skaffevarer og hasteleveranser leveres etter nærmere avtale. Tolmer dekker ikke tap påført kjøper som følge av en forsinket levering, dersom dette ikke er skriftlig avtalt på forhånd. Dersom ikke annet er avtalt, vil ordrelinjer bli levert etter hvert som varene kommer inn til lager. Tolmer påtar seg forsendelse/transport mot at frakt betales av mottaker. Fraktpriser differensieres pr. produktgruppe, og kjøp over visse volum kan utløse fraktfri forsendelse. For nøyaktig opplysninger om gjeldende betingelser, ta kontakt med selger. Ved kjøp under kr. 1 000.- belastes et småordretillegg.

3. Betalingsbetingelser

Ordinære betalingsbetingelser er netto per. 15 dager fra fakturadato. Ved for sen betaling belastes morarente iht. lov om renter ved forsinket betaling. Ved evt. feil på faktura er det ikke tillatt å holde tilbake hele beløpet, kun den omtvistede del. Selger forbeholder seg retten til å tillegge et fakturagebyr ved fakturering. Tolmer kan be om garanti for at betaling finner sted, i form av bankgaranti eller forskudd. Ved purring påløper purregebyr jfr. Inkassoloven.

4. Varens anvendelse

Før bruk må kjøper avgjøre om produktet er egnet til den påtenkte anvendelse, og kjøper bærer selv enhver risiko og ethvert ansvar i forbindelse derved. Det påhviler kjøper ved videresalg å videresende relevante opplysninger om varen.

5. Ansvar

Selger forplikter seg kun til å erstatte de kvantiteter som har vist seg å være beheftet med feil. Selger er for øvrig ikke ansvarlig for tap eller skade som måtte oppstå som følge av produktet eller dets bruk. Selger har ikke ansvar for kjøpers indirekte tap. Som indirekte tap regnes blant annet utskiftningskostnader, arbeidsutgifter, tap som følge av at produktet ikke kan benyttes som forutsatt, tap som følge av skade på annet enn produktet selv, skade som følge av varens videre anvendelse, tap som følge av minsket eller bortfalt produksjon eller omsetning, tapt fortjeneste som følge av at kontrakt med tredjemann faller bort/ikke blir riktig oppfylt, og krav fra tredjemenn. Selgeren er ikke ansvarlig for mangler ved leveransen, hvis kunden tar i bruk varen etter å ha reklamert over varen. Ansvarsbegrensningen gjelder ikke dersom selger har opptrådt forsettlig eller grovt uaktsomt.

6. Reklamasjoner

Kjøper plikter å undersøke at leveransen er kontraktsmessig så snart den er mottatt og før leveransen videreselges, monteres, eller på annen måte tas i bruk. Feil på varen må reklameres hurtigst mulig og senest 8 dager etter at feilen er eller burde ha vært oppdaget, dog ikke senere enn 3 måneder fra varens mottagelse. Reklamasjoner må fremsettes skriftlig. Selgers ansvar er begrenset til varens verdi, og under ingen omstendighet kan erstatning kreves for følgeskader eller andre typer avledende krav. Gjelder reklamasjonen transportskader skal reklamasjon skje til fraktfører ved mottakstilfellet og må dokumenteres ved påtegning på fraktbrev/dokument. Videre tas bilde av skade og vedlegges dokumentasjon som sendes selger så snart som mulig. Manglende leveranse skal umiddelbart og senest innen 8 dager meddeles selger med spesifikasjon over angjeldende manko.

7. Retur

Ingen retur kan skje uten forutgående avtale. All retur skal være merket og skje i henhold til selgers instruksjoner. Dersom retur godkjennes vil dette være kun for standard lagervare i ubeskadiget original emballasje, komplette ruller, uåpnede kartonger, kanner etc. Ved retur som ikke skyldes forhold på leverandørens hånd beregnes et returgebyr på minimum kr 500,- begrenset oppad til 25 % av varens verdi. Varer som er spesialbestilt / produsert, eller som av andre grunner ikke kan betraktes som standard lagervare, tas ikke i retur.

8. Force Majeure

Uforutsette og upåregnelige hindringer for oppfyllelse av avtalen gir selger rett til helt eller delvis å annullere avtalen, eller forlenge leveringstiden i forhold til forhindringens beskaffenhet og varighet. Heving eller forsinkelse medfører intet erstatningsansvar for selger. Selger er forpliktet til å gi kjøper meddelelse om slike hindringer og følgene av disse.

9. Salgspant

Selger har panterett til leverte varer (jfr Panteloven av 8. feb. 1980 nr 2 §§3-14 til 3-22.) inntil kjøpesummen med eventuelle påløpte renter og omkostninger er betalt.

10. Annet

Dersom varer leveres på paller skal det utveksles paller med fraktfører. Dersom kunden ikke har byttepaller belastes et palle gebyr på kr 100,- per pall.

 

April 2015